Name Uploaded Size
busco/GCA_000001985.1_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:48:19 GMT 5.1 MB
busco/GCA_000002495.2_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:48:21 GMT 4.6 MB
busco/GCA_000002515.1_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:48:22 GMT 4.8 MB
busco/GCA_000002525.1_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:48:23 GMT 3.3 MB
busco/GCA_000002545.2_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:48:25 GMT 4.0 MB
busco/GCA_000002655.1_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:48:26 GMT 5.3 MB
busco/GCA_000002715.1_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:48:27 GMT 5.3 MB
busco/GCA_000002855.2_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:48:29 GMT 5.0 MB
busco/GCA_000002945.2_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:48:30 GMT 3.1 MB
busco/GCA_000003125.1_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:48:31 GMT 5.0 MB
busco/GCA_000003515.2_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:48:33 GMT 5.3 MB
busco/GCA_000003525.2_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:48:35 GMT 4.8 MB
busco/GCA_000003835.1_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:48:36 GMT 4.9 MB
busco/GCA_000003855.2_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:48:37 GMT 4.7 MB
busco/GCA_000004155.2_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:48:38 GMT 3.3 MB
busco/GCA_000006275.2_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:48:39 GMT 5.1 MB
busco/GCA_000006335.3_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:48:40 GMT 3.7 MB
busco/GCA_000006445.2_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:48:41 GMT 4.6 MB
busco/GCA_000026365.1_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:48:42 GMT 5.5 MB
busco/GCA_000026945.1_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:48:43 GMT 3.6 MB
busco/GCA_000027005.1_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:48:45 GMT 4.7 MB
busco/GCA_000091025.4_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:48:46 GMT 5.2 MB
busco/GCA_000091045.1_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:48:47 GMT 3.7 MB
busco/GCA_000142805.1_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:48:48 GMT 5.6 MB
busco/GCA_000143105.2_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:48:50 GMT 5.0 MB
busco/GCA_000143185.1_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:48:51 GMT 4.2 MB
busco/GCA_000143365.1_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:48:52 GMT 4.8 MB
busco/GCA_000143535.4_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:48:53 GMT 4.2 MB
busco/GCA_000143565.1_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:48:54 GMT 5.6 MB
busco/GCA_000145635.1_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:48:55 GMT 4.7 MB
busco/GCA_000146045.2_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:48:56 GMT 4.1 MB
busco/GCA_000146915.2_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:48:57 GMT 4.8 MB
busco/GCA_000146945.2_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:48:58 GMT 4.1 MB
busco/GCA_000149035.1_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:48:59 GMT 4.9 MB
busco/GCA_000149205.2_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:49:00 GMT 5.2 MB
busco/GCA_000149225.1_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:49:01 GMT 5.5 MB
busco/GCA_000149305.1_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:49:02 GMT 4.1 MB
busco/GCA_000149335.2_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:49:03 GMT 5.2 MB
busco/GCA_000149425.1_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:49:05 GMT 5.7 MB
busco/GCA_000149555.1_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:49:06 GMT 4.9 MB
busco/GCA_000149585.1_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:49:07 GMT 4.6 MB
busco/GCA_000149615.1_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:49:08 GMT 5.4 MB
busco/GCA_000149645.2_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:49:09 GMT 5.4 MB
busco/GCA_000149685.1_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:49:10 GMT 4.3 MB
busco/GCA_000149845.2_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:49:11 GMT 3.4 MB
busco/GCA_000149925.1_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:49:12 GMT 2.5 MB
busco/GCA_000149955.2_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:49:13 GMT 5.0 MB
busco/GCA_000149985.1_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:49:15 GMT 4.7 MB
busco/GCA_000150035.1_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:49:16 GMT 3.1 MB
busco/GCA_000150505.2_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:49:17 GMT 3.2 MB
busco/GCA_000150675.2_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:49:18 GMT 5.1 MB
busco/GCA_000150705.2_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:49:19 GMT 4.7 MB
busco/GCA_000150735.2_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:49:20 GMT 4.6 MB
busco/GCA_000150825.1_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:49:21 GMT 4.9 MB
busco/GCA_000150975.2_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:49:22 GMT 5.2 MB
busco/GCA_000151125.2_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:49:23 GMT 5.0 MB
busco/GCA_000151145.1_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:49:24 GMT 5.0 MB
busco/GCA_000151175.1_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:49:25 GMT 4.9 MB
busco/GCA_000151295.1_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:49:26 GMT 4.1 MB
busco/GCA_000151335.1_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:49:28 GMT 5.2 MB
busco/GCA_000151355.1_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:49:29 GMT 5.1 MB
busco/GCA_000151425.1_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:49:30 GMT 5.0 MB
busco/GCA_000151455.1_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:49:31 GMT 5.0 MB
busco/GCA_000151505.1_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:49:32 GMT 4.6 MB
busco/GCA_000151525.2_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:49:33 GMT 2.3 MB
busco/GCA_000151645.1_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:49:34 GMT 3.2 MB
busco/GCA_000166975.1_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:49:35 GMT 3.1 MB
busco/GCA_000167035.1_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:49:36 GMT 4.0 MB
busco/GCA_000167115.1_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:49:37 GMT 4.8 MB
busco/GCA_000167675.2_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:49:38 GMT 4.7 MB
busco/GCA_000170995.2_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:49:39 GMT 4.8 MB
busco/GCA_000171015.2_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:49:40 GMT 4.8 MB
busco/GCA_000179415.1_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:49:41 GMT 4.0 MB
busco/GCA_000181695.1_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:49:42 GMT 4.1 MB
busco/GCA_000182565.2_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:49:43 GMT 2.7 MB
busco/GCA_000182765.2_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:49:44 GMT 4.4 MB
busco/GCA_000182805.2_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:49:45 GMT 4.7 MB
busco/GCA_000182895.1_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:49:46 GMT 5.4 MB
busco/GCA_000182925.2_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:49:47 GMT 4.7 MB
busco/GCA_000182965.3_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:49:48 GMT 3.7 MB
busco/GCA_000184455.3_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:49:49 GMT 5.1 MB
busco/GCA_000187245.3_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:49:50 GMT 5.3 MB
busco/GCA_000187405.1_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:49:51 GMT 4.7 MB
busco/GCA_000187425.2_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:49:53 GMT 5.0 MB
busco/GCA_000193285.1_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:49:54 GMT 4.0 MB
busco/GCA_000203795.1_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:49:55 GMT 3.2 MB
busco/GCA_000204055.1_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:49:56 GMT 2.2 MB
busco/GCA_000208805.1_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:49:56 GMT 1.6 MB
busco/GCA_000209165.1_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:49:57 GMT 5.0 MB
busco/GCA_000213175.1_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:49:59 GMT 4.7 MB
busco/GCA_000218685.1_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:50:00 GMT 5.5 MB
busco/GCA_000219625.1_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:50:01 GMT 4.4 MB
busco/GCA_000221225.1_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:50:02 GMT 4.8 MB
busco/GCA_000222875.2_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:50:03 GMT 4.6 MB
busco/GCA_000222895.2_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:50:04 GMT 4.6 MB
busco/GCA_000222915.1_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:50:05 GMT 4.0 MB
busco/GCA_000222935.2_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:50:06 GMT 4.2 MB
busco/GCA_000223055.1_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:50:07 GMT 4.0 MB
busco/GCA_000223075.2_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:50:08 GMT 4.7 MB
busco/GCA_000223175.2_busco.ucg Tue, 30 Aug 2022 00:50:09 GMT 4.1 MB